ใบสมัครระดับบัณฑิตศึกษา
ประจำปีการศึกษาที่ /
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
**โปรดกรอกข้อความด้วยตัวบรรจงให้ครบถ้วนทั้งสองหน้า เนื่องจากเอกสารฉบับนี้เป็นส่วนหนึ่งในการพิจารณาคัดเลือกเบื้องต้น**
หลักสูตร สาขา แขนง
แผนการเรียน
ปริญญาโท ปริญญาเอก
แผน ก ทำวิทยานิพนธ์ แผน ข การค้นคว้าอิสระ โครงการความร่วมมือ
รายละเอียดส่วนตัว
ชื่อ-สกุล (ภาษาไทย)* :
ชื่อ-สกุล (ภาษาอังกฤษ)* :
วันเดือนปีเกิด* : อายุ*
ศาสนา เชื้อชาติ* สัญชาติ
เลขประจำตัวประชาชน* :
โทรศัพท์บ้าน มือถือ e-Mail*
ที่อยู่ปัจจุบันเลขที่ หมู่ที่ แขวง/ตำบล
เขต/อำเภอ จังหวัด รหัสไปรษณีย์
การศึกษา (กรณียังไม่ได้รับอนุมัติปริญญา ไม่ต้องระบุปีที่สำเร็จการศึกษา)
ระดับการศึกษา สถาบันอุดมศึกษาที่จบ
(ระบุประเทศ)
วัน/เดือน/ปี
ที่สำเร็จการศึกษา
สาขา/วิชาเอก วุฒิที่ได้รับ
(ตัวย่อ)
เกรดเฉลี่ย
ปริญญาตรี
ปริญญาโท
อื่น ๆ
ประวัติการทำงาน (เรียงลำดับจากปัจจุบัน)
ระยะเวลา (พ.ศ.) อายุการทำงาน ชื่อและสถานที่ทำงาน หน้าที่ (ตำแหน่งงาน) เงินเดือน (บาท)
ท่านทราบข่าวการรับสมัครครั้งนี้จากสื่อใด (กรุณาเลือกตอบทุกแหล่งข้อมูลที่ได้รับ ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
แผ่นป้ายปิดประกาศนอกมหาวิทยาลัยบริเวณ (โปรดระบุ) รถโดยสารประจำทาง
อินเตอร์เน็ต (โปรดระบุ) แผ่นพับจากสถาบัน
อาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา อื่นๆ (โปรดระบุ)
วิทยุ โทรทัศน์ เพื่อน หนังสือ แผ่นป้ายปิดประกาศในมหาวิทยาลัยบริเวณ (โปรดระบุ)
หลักฐานและเอกสารประกอบการสมัคร
ให้ผู้สมัครทำเครื่องหมายหน้าข้อความตามหลักฐานและเอกสารที่ใช้สมัครตามลำดับดังนี้ (เอกสารสำเนาทุกฉบับ ให้ผู้สมัครลงนามรับรองสำเนาเอกสารด้วยตนเอง)
หลักฐานระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตและระดับปริญญาโท
รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป (รูปถ่ายสีหน้าตรง ไม่สวมหมวกหรือแว่นตา ไม่สวมชุดครุย ที่ถ่ายไว้ไม่เกิน 1 ปี)
สำเนาปริญญาบัตรและสำเนาใบแสดงผลการเรียน จำนวน 1 ฉบับ
สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ
สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ
หนังสือรับรองประสบการณ์การทำงาน จำนวน 1 ฉบับ
หนังสือรับรองคุณสมบัติผู้สมัคร จำนวน 1 ฉบับ
หลักฐานอื่นๆ (ถ้ามี) ได้แก่ สำเนาใบเปลี่ยนชื่อหรือนามสกุล สำเนาทะเบียนสมรส กรณีชื่อหรือนามสกุลไม่ตรงกับใบแสดงผลการเรียน อย่างละ 1 ฉบับ
อื่นๆเพิ่มเติม (โปรดระบุ)
หลักฐานระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตและระดับปริญญาเอก
รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป (รูปถ่ายสีหน้าตรง ไม่สวมหมวกหรือแว่นตา ไม่สวมชุดครุย ที่ถ่ายไว้ไม่เกิน 1 ปี)
สำเนาปริญญาบัตรและสำเนาใบแสดงผลการเรียนระดับปริญญาตรีและปริญญาโท จำนวน 1 ฉบับ
สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ
สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ
หนังสือรับรองประสบการณ์การทำงาน จำนวน 1 ฉบับ
หนังสือรับรองคุณสมบัติผู้สมัคร จำนวน 1 ฉบับ
หลักฐานอื่นๆ (ถ้ามี) ได้แก่ สำเนาใบเปลี่ยนชื่อหรือนามสกุล สำเนาทะเบียนสมรส กรณีชื่อหรือนามสกุลไม่ตรงกับใบแสดงผลการเรียน อย่างละ 1 ฉบับ
เหตุผลในการศึกษาต่อระดับปริญญาเอกโดยเขียนเป็นความเรียงยาวประมาณ 500-800 คำ หรือ 2 หน้า กระดาษ A4
หลักฐานผลการสอบผ่านภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เรื่อง เกณฑ์คะแนนทดสอบความรู้ความสามารถทางภาษาอังกฤษสำหรับผู้เข้าศึกษาหลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิต และเกณฑ์มาตรฐานความรู้ภาษาอังกฤษหลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิตและหลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต
อื่นๆเพิ่มเติม (โปรดระบุ)
ข้าพเจ้าขอรับรองว่าหลักฐานและเอกสารต่างๆที่นำมาประกอบการสมัครข้างต้นเป็นเอกสารที่ถูกต้องกับความเป็นจริงทุกประการ หากตรวจสอบในภายหลังพบว่าปลอมแปลง ข้าพเจ้ายินยอมให้ตัดสิทธิในการศึกษา โดยไม่มีข้ออุทธรณ์ใดๆ ทั้งสิ้น
ลงชื่อ*
Copyright © 2019 Graduate School - SSRU